คำชี้แจง

          แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา/อาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

          นิยามศัพท์
          1. สำหรับหลักสูตรที่เลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตร
          2. สำหรับหลักสูตรที่เลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม       
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ
    ชาย     หญิง

2. สถานะ
    นักศึกษา     อาจารย์