คำชี้แจง

          แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อหลักสูตร ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม       
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ
    ชาย     หญิง

2. สถานะ
    นักศึกษา     อาจารย์